Behavioral Decision Making

In de masterclass Behavioral Decision Making (BDM) worden keuzevraagstukken in en rond projecten aangevlogen via de inzichten vanuit de gedragseconomie. Met de toekenning van de Nobelprijs voor de Economie aan Daniel Kahneman (2002) en recenter aan Richard Thaler (2017) staat de gedragseconomie volop in de aandacht van bestuurders, beleidsmakers en beslissers. Anders dan in het klassieke economische denken ligt de focus in de gedragseconomie op het feitelijk handelen van mensen in economische keuze-vraagstukken. Invalshoek in de masterclass zijn de cognitieve en organisatorische biases (systematische vertekeningen) die op de loer liggen bij de besluitvorming in en rond projecten. Het gaat dan om typische vraagstukken als: ‘gaan we tenderen op deze uitvraag?’, ‘hoe richten we de besluitvorming rond dit project in?’, ‘wat zijn de top-risico’s op dit project?’, ‘hoe komen we tot een betrouwbare begroting?, ‘wat kunnen we doen group-think te voorkomen?’, etc.

De doelgroep voor deze masterclass bestaat uit bestuurders, directie- en stuurgroepleden, programmamanagers, beleidsadviseurs, etc. die werkzaam zijn bij de overheid of in het bedrijfsleven. In de masterclass Behavioral Decision Making staat de vraag centraal: hoe zorgen we ervoor dat we de besluitvorming over de essentialia van het project zodanig inrichten dat de kans op een bevredigend projectresultaat zo groot mogelijk is en dat we project-bleeders voorkomen. In de masterclass reiken wij op basis van o.a. de heuristieken & biases benadering van Kahneman & Tversky inzichten en tools aan om de effecten van biases zoveel mogelijk in te dammen (debiasen).

"What makes the bias particularly pernicious is that we all recognize this bias in others but not in ourselves. "
- Richard H. Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics

Aanpak

De masterclass wordt op maat gemaakt. Via een kort vooronderzoek van de organisatiecultuur worden de meest relevante biases in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van deze quick-scan stellen wij voor u een dagprogramma samen.

Inhoud:

  • Over het snelle en langzame denken
  • Heuristieken & biases
  • Bedrijfscultuur en specifieke biases
  • Beginselen voor het inrichten van de besluitvorming
  • Project-keuze: de krenten in de pap
  • Project start: geloof in eigen kunnen versus de optimisme-bias
  • Plannen en budgetteren: inside versus outside view
  • Menselijke dynamieken in de besluitvorming
  • Go - no go: killing your darlings
  • Project-evaluatie: leren we wat er te leren valt