Soft Skills voor Projectleiders

soft skills voor projectleiders

Soft skills voor projectleiders zijn een must. In onze visie zijn de harde, methodische en zachte, menselijke aspecten van het leiden van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Projectmatig werken is als gedachtegoed traditioneel verbonden met zaken als resultaatgericht denken, het betrekken van stakeholders, faseren van het project, plannen, monitoren en beheersen, etc. In best practice projectmanagement-methodieken zoals PMI, PRINCE2 of IPMA vormen deze begrippen een consistent en methodisch kader. Opmerkelijk is dat in al deze methodieken de zachte, gedragsmatige aspecten van het managen van projecten zoals leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en het verkrijgen van draagvlak buiten scope worden geplaatst of als vanzelfsprekend bij de betrokkenen aanwezig worden verondersteld. Maar … op één been kun je niet lopen!

Onze soft skills voor projectleiders trainingen zijn bedoeld om deze weeffout in het opleidings-curriculum van projectleiders ongedaan te maken. Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competenties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod. En vergroot de projectleider zijn of haar sturend vermogen en zelfvertrouwen.